Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
pristroj

ANALYZÁTORY SPALIN

Není nám jedno, co dýcháme

>

>

Autorizovaná měření emisí

Autorizované měření emisí

Nabídka provedení autorizovaného měření emisí

Společnost MRU s.r.o. je držitelem oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí CO, NOX, SO2 na spalovacích zdrojích bez omezení příkonu. Jsme akreditovanou zkušební laboratoří akreditovanou podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem L1543

Po dohodě naše firma zprostředkuje seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a aby emise znečišťujících látek nepřesahovaly limity určené platnými právními předpisy. Dále Vám nabízíme zdarma provedení výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší.

Intervaly měření emisí pro jednotlivé kategorie zdrojů

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen zjišťovat úroveň znečišťování, tj. provádět měření emisí prostřednictvím autorizované osoby.

Pro spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší platí následující interval měření:

kategorie zdroje*

interval měření

všechny zdroje o celkovém příkonu 300kW a vyšším

do 4 měsíců od uvedení do provozu
při změně zdroje, která má vliv na emise

plynná a kapalná paliva s celkovým příkonem 1-5 MW
pevná paliva s celkovým příkonem 0,3-1 MW

3 roky

plynná a kapalná paliva s celkovým příkonem 5 MW a vyšším
pevná paliva s celkovým příkonem 1 MW a vyšším

1 rok

*Kategorii zdroje určuje součet jmenovitých příkonů všech kotlů v kotelně.

 

Vybavení pro autorizované měření spalovacích zdrojů s příkonem do 5MW

Firma MRU je výrobcem špičkových analyzátorů spalin. Dokážeme vybavit každého vhodným vybavením pro měření kotlů s jmenovitým tepelným příkonem do 5MW spalujících výhradně lehký topný olej, naftu, zemní plyn, degazační plyn, zkapalněný zemní plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi. Pro tato měření lze použít přístroje s elektrochemickými články a není třeba získat akreditaci od ČIA.

Pro získání autorizace od MŽP k provádění těchto měření je nutné si zajistit:

Technické vybavení
Analyzátor O2, CO, NOX MRU (např. Optima 7)dodává MRU s.r.o.
Notebookzajistí si zákazník
Software WinXMRU pro MS Windowsdodává MRU s.r.o.
Digitální barometr GPB-2300dodává MRU s.r.o.
Průtokoměr pro kalibraci analyzátorudodává MRU s.r.o.
Kalibrační plyn a redukční ventildodává např. SIAD nebo Linde Gas
Dokumenty
Náležitosti žádosti o autorizace pro měření emisí stanovuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012, §32
My Vám dodáme zdarma příručku jakosti popisující postupy použité při měření a při zaškolení společně vytvoříme vzorový protokol.
Mezilaboratorní zkoušky organizuje ČIŽP